NOT NOW 3

ኣንቲ ጸሓየይ፣ ኣንቲ ምብራቓ ልበይ

ኣንቲ ሕልመይ፣ ሕመረት ሓሳበይ

ኣንቲ መዝሙር ልበይ፣ ብምልኣት ዝውድሳ

ኣንቲ ዓዳሚት ስቓየይ፣ እናነባዕኩ ዝወቕሳ

ኣንቲ ብሞጎስ ዝሓስባ፣ ዘልዕላ ብኽብሪ

ኣንቲ ብዕጫይ ዝኸሳ፣ ብቕትለት ንጹሕ ፍቕሪ

ኣንቲ ናይ ህይወተይ ህያብ፣ ኣንቲ ለዋህ ፍጥረት

ኣንቲ ወጽዓይ፣ ልበይ ዝሰበረት

ኣንቲ ዘይትክኣ፣ ንዘልኣለም ዝፈትዋ

ኣንቲ ዘይድህስሳ፣ ኣብ ሰማይ ልበይ ዘማዕድዋ

ጋህዲ ሕልሚ ፍቕሪ ብንጽሑ

ስግንጢር ባህሪ ዓለም ብጉሉሑ

ኣላሊኺ ንድንግል ልበይ

ከምዘይከድኪ ራሕሪሕክኒ በይነይ

ኣይንዓይ ኣይንዓኺ

ሕጂ ሰንፈላል ትስርሒ እንታይ ኮንኪ ኢኺ?

NOT NOW 2ቀደም ዝከኣል ከሎ

ለሚነኪ እንዴ ክንውዕሎ

ሕጂ ግን ግደፍኒ፣

እተን ሽዑ ብዕሽሽታ

ዝደርበኽለይ ቃላት ስንብታ

ክምጥወኪ ተራይ

ከጽንዓኺ ከምቲ ዘጽንዓኒ ንዓይ

“ኣምላኽ ኣይፈቐዶን”

 

እስቲፋኖስ ሃይለ

ግንቦት 27/2017